NAP:<AP.DOC-70>
         Checksum

 COMMANDS.MEM.1  205022 
 DDT44C.MEM.1   447223 
 DDTINFO.MEM.1  712514 
 DOCDIR.MEM.1   722736 
 INSTALL.MEM.1  157225 
 JSYS_REFERENCE.MEM.1 334077 
 JSYS_USERS.MEM.1 035454 
 MGR_GUIDE.MEM.1 707000 
 MONITOR_TABLES.MEM.1 623301 
 MONTBL.TXT.1   722733 
 NEW-GALAXY-FEATURES.MEM.1 443135 
 OPRCOM.MEM.1   641155 
 OP_GUIDE.MEM.1  735202 
 README_HELP.TXT.1 723536 
 TSU.MEM.1    140030 
 USERS.MEM.1   607236 
 USER_UTILS.MEM.1 053016 

 Total of 17 files, Checksum = 213401